Tabung Anak-Anak

Tabung Anak-Anak

Saturday, 3 December 2011

Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011

KUALA LUMPUR:  yang bertujuan membenarkan warganegara menganjurkan dan menyertai perhimpunan secara aman dan tanpa senjata dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen beberapa hari yang lepas

Rang undang-undang itu yang dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz adalah satu daripada usaha kerajaan untuk melakukan transformasi terhadap kerangka undang-undang sedia ada berhubung hak perlembagaan warganegara untuk berhimpun.
Ia bertujuan membenarkan warganegara menganjurkan dan menyertai perhimpunan secara aman dan tanpa senjata dengan sekatan-sekatan yang difikirkan perlu dan demi kepentingan ketenteraman dan keselamatan awam.

Fasal 4 rang undang-undang itu menjelaskan hak untuk menganjur atau menyertai perhimpunan secara aman dan tanpa senjata tidak terpakai kepada bukan warganegara, perhimpunan yang diadakan di tempat-tempat larangan dan dalam jarak 50 meter daripada had tempat-tempat larangan. Ia juga tidak terpakai bagi bantahan jalanan.


Fasal itu juga menetapkan seseorang di bawah umur 21 tahun tidak boleh menjadi penganjur manakala kanak-kanak di bawah umur 15 tahun tidak boleh menyertai mana-mana perhimpunan.

Mana-mana orang yang merekrut atau membawa kanak-kanak ke perhimpunan atau membenarkan kanak-kanak pergi ke perhimpunan juga dianggap telah melakukan kesalahan, dan jika disabitkan boleh didenda sehingga RM20,000.

Rang undang-undang itu juga menetapkan penganjur perhimpunan mesti memastikan perhimpunan itu mematuhi undang-undang dan tidak melakukan sebarang tindakan atau membuat sebarang pernyataan yang berkecendrungan mengembangkan perasaan jahat, perasaan tidak puas hati atau permusuhan di kalangan orang ramai atau menganggu ketenangan orang awam, manakala peserta hendaklah mematuhi arahan polis atau penganjur bagi memastikan perhimpunan dikendalikan dengan teratur.

Fasal 8 rang undang-undang itu menetapkan tanggungjawab polis, di mana seorang pegawai polis boleh mengambil apa-apa langkah yang difikirkan perlu untuk memastikan perhimpunan dikendalikan dengan teratur mengikut akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis yang lain.

Di bawah Fasal 14, pegawai yang menjaga Daerah Polis perlu memberi respons kepada pemberitahuan perhimpunan itu dalam masa 12 hari dan hendaklah dalam respons itu memaklumkan penganjur tentang sekatan-sekatan dan syarat-syarat yang dikenakan.

Fasal 15 pula menetapkan syarat dan sekatan yang mungkin dikenakan oleh pegawai yang menjaga Daerah Polis seperti tarikh, masa dan tempoh dan tempat perhimpunan, cara perhimpunan dan kelakuan peserta semasa perhimpunan.

Rang undang-undang itu apabila diluluskan akan memberi kuasa kepada pegawai polis untuk menahan, tanpa waran, mana-mana penganjur atau peserta yang enggan atau gagal mematuhi mana-mana sekatan atau syarat yang dikenakan.

Fasal 21 pula memberikan kuasa kepada pegawai polis untuk mengeluarkan arahan untuk bersurai, jika perhimpunan itu tidak mematuhi undang-undang seperti dinyatakan di atas.

"Pegawai polis. pada menjalankan kuasa untuk menyuraikan perhimpunan di bawah Fasal itu, diberi kuasa untuk menggunakan segala kekerasan yang munasabah. Mana-mana orang yang gagal mematuhi arahan pegawai polis itu adalah melakukan kesalahan," menurut rang undang-undang itu.

Fasal 23 pula membenarkan pegawai polis membuat sebarang bentuk rakaman mengenai perhimpunan manakala Fasal 24 membenarkan mana-mana wakil media untuk mempunyai akses yang munasabah ke tempat perhimpunan dan menggunakan apa-apa kelengkapan untuk membuat laporan mengenai perhimpunan.

Rang undang-undang itu akan dikenali sebagai Akta Perhimpunan Aman 2011 apabila diluluskan.

Sementara itu, selaras dengan Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011, Akta Polis 1967 (Akta 344) juga akan dipinda.

Rang undang-undang itu bertujuan memansuhkan seksyen-seksyen 27,27A, 27B dan 27C Akta 344, yang akan menghapuskan syarat bagi lesen untuk mengadakan atau mengumpulkan mana-mana perhimpunan atau membentuk mana-mana perarakan di mana-mana tempat awam.

Berikutan pemansuhan itu, semua lesen yang dikeluarkan bagi apa-apa perhimpunan atau membentuk apa-apa perarakan di bawah Seksyen 27 yang masih belum diputuskan oleh pegawai yang menjaga Daerah Polis atau Pesuruhnjaya atau Ketua Pegawai Polis tidak akan diteruskan.

Semua lesen yang dikeluarkan bagi mana-mana perhimpunan dan perarakan yang akan diadakan, dikumpulkan atau dibentuk sebelum tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah terhenti berkuat kuasa.

Seksyen 21, Akta Polis 1967 (Akta 344) yang dirujuk sebagai "Akta ibu" dalam Akta ini akan dipinda dengan memotong perkataan "dan perarakan-perarakan. - BERNAMA

* tempat larangan - empangan, takungan dan kawasan tadahan air, loji rawatan air, stesen penjana elektrik, stesen minyak, hospital, balai bomba, lapangan terbang, landasan kereta api, terminal pengangkutan awam darat, pelabuhan, terusan, limbungan, dermaga, jeti, jambatan dan marina, tempat ibadah, tadika dan sekolah
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...